رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 616

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
حمیرا: زمزمه
فرشته: آی آدما عاشق، حدیث عشق
شماعی زاده: طلای کاغذی، مهمونی
مهستی: دلم تنگه
فرزین: ساربون، دم بگیرین
پوران: نشناخته
ستار: آب
عارف: پریده خواب
معین: وقتی که تو رفتی
خیاط باشی: جوانی

چاپ