رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 566

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: کتاب هستی، گل سنگ، فدات بگردم
عارف: انتظار
مهستی: قصه تازه، قمار زندگی
حمیرا: دنیا دنیا
ستار: با تو بودن، گل سنگ
امل ساین: عزیز جون، چیله بلبل
سپهر: وطن من
گروه: شب چهارشنبه

چاپ