رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 510

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تکنوازی تار لطف الله مجد
بهمراهی تنبک نوازی امیر ناصر افتتاح
همایون، سه گاه، بیات زند، شوشتری، ابوعطا، اصفهان

چاپ