رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 355

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: پناه
گوگوش: بانوی ما، خلوت
ابی: شکار، چشمه
دیوید: کلبه
شاهرخ: پائیز
خشایار: عیادت، آشفته گیسو
خسروانی: کینه آب
شهرام: یار کپلو
مارتیک: مریخی
اسی: هرگز نرسیدن
کامبیز: دیدی ایدل

چاپ