رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 353

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: آشنائی، خراباتی، قلب من سنگ صبوره، مهمان
مهستی: نزن سنگ، صبر و طاقت، قمار زندگی، شاخه نبات
نسرین: دیر نیست، بیعت، رنگین کمان

چاپ