رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 265

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: بعد از تو، بمن تکیه کن
شاهرخ: غبار
گوگوش: خلوت
حمید: تقدس
طوفان: کیه کیه در میزنه
سلی: بانوی شهر آواز
کامبیز: بی وفا
مهرداد: تشنه
جمشید: فصل تنهایی
فرخزاد: غرور
وهزر: قمری عاشق

چاپ