رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 212

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مرتضی: رهگذر
ستار: زخم، شام آخر
مارتیک: شاعر، جاده سبز
ابی: خورجین
شاهرخ: گل مرداب، غروب
کامبیز: بهای عمر
فرزین: مسافر
حیدری: نجیب
ضیا: حرف تازه

چاپ