رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 150

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شاهرخ : غریبه
شهرام: قصه(هللیوس)
گوگوش: باور کن، خوابم یا بیدارم
مرتضی: مسخ
ستار: غزل عاشقانه، زندگی
وفا: کاشکی، پشت شیشه

چاپ