رنگارنگ استریو آرمون (نوار کاست) شماره 123

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرمون
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: گل ناز پر پر من
ستار: رفیق
مرتضی: زخمی، مسموم، بستر خالی
کامبیز: گذر عمر
بتی: دلهره
سلی: بگو خجالت نداره
ابی: PAPA
سپهر: کهنه کتاب
وفا: معجزه
افشین مقدم: پاک باخته
دینامیک: پرستش
شهرام: BAY BAY

چاپ