رنگارنگ استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 75

عنوان: رنگارنگ
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شماعی زاده: عقیق، چلچله، سجده گاه
رامش: نگو نه
نوش آفرین: گریز، قبله
عارف: تشنه
بتی: راز، پل
اونیک: غروب
دینامیک: درخت و پرنده
افشین مقدم: گذشته
کوروش یغمائی: در انتها
یونانی: بای بای

چاپ