زندگی و آثار استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 3

عنوان: زندگی و آثار
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
زندگی و آثار: شوبرت، نوشته کلود دوفرن، ترجمه ی خسرو سمیعی، باصدای محمد جعفری، سیمین احساسی، خسرو فرخزادی، باقر کریم پور
زندگی و آثار: باخ، نوشته ژاک پرادر، ترجمه ی خسرو سمیعی، باصدای مظفر مقدم

چاپ