شعر ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 5

عنوان: شعر ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شعرهای: رودکی، با صدای منوچهر انور، آواز پری زنگنه، موسیقی فریدون شهبازیان
شعرهای: نادر نادر پور، یا صدای نادر نادر پور، موسیقی کریم گوگردچی

چاپ