شعر ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 3

عنوان: شعر ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
شعرهای: بابا طاهر، آواز پری زنگنه، با صدای امیر نوری، موسیقی شیدا قرچه داغی
شعرهای: ابوسعید ابوالخیر، با صدای بیژن مفید، موسیقی کامبیز روشن روان

چاپ