آوازهای محلی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: آوازهای محلی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سوئیت آوازی شماره 1: تو بیا، دختر بویر احمدی، توبیا
سوئیت آوازی شماره 2: دای بلال، لالائی، هی یار هی یار، دای بلال
سوئیت آوازی شماره 3: ریحانه، کاروانه، شیر علی مردان، ریحانه

چاپ