قرآن استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: قرآن
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سوره حمد از 114 تا‌ 88، از سوره 87 تا 78

چاپ