دیلمان استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: دیلمان
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
چهارگاه: هدی، پهلوی، آواز با تار، تصنیف چهارگاه
سه گاه: مخالف و فرود، آواز با کمانچه، چهارمضراب با سنتور، پیش درآمد، چهار مضراب با تار، رنگ سه گاه
آواز شور همراه با کمانچه، پیش درآمد، چهارمضراب، تصنیف از عارف، رنگ از رکن الدین مختاری
دیلمان، آواز همراه با کمانچه
قطعه در قفس از ابوالحسن صبا
آواز محمدرضا شجریان

چاپ