فرامرز پایور استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: فرامرز پایور
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
همایون: مقدمه همایون، درآمد اول، چهار مضراب، درآمد، زنگ شتر، چکاوک، چهار مضراب چکاوک، بقیه چکاوک، لیلی و مجنون، بختیار و موالف(اشاره به طرز)
همایون: مقدمه بیداد، بیداد، چهار مضراب بیداد، نی داوود، چهار مضراب، بیات راجع عشاق، چهار مضراب عشاق، بقیه عشاق و فرود، شوشتری، راز و نیاز، فرود و ضربی خاتمه

چاپ