پیانو اردشیر روحانی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: پیانو اردشیر روحانی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
اصفهان: اتود برای پیانو، ساخته: اردشیر روحانی
ماهور: اتود بر اساس تم تولد، ساخته: اردشیر روحانی
دشتی، چهارگاه

چاپ