تصنیف های مهدی خالدی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: تصنیف های مهدی خالدی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آمد نو بهار: شعر نواب صفا
بکنارم بنشین: شعر رهی معیری
بی قرار: شعر ناصر شریفی، آواز سیمین غانم
دل افسرده، رعنا جان: شعر ناصر شریفی
مریم جان: شعر مهدی خالدی، آواز ترانه حمیدی
چه بخواهی چه نخواهی: شعر ناصر شریفی، آواز سیمین غانم

چاپ