دستگاه راست پنجگاه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه راست پنجگاه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه راست پنجگاه، مرکب نوازی
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، تار هوشنگ ظریف، سه تار مهربانو توفیق، کمانچه رحمت الله بدیعی، گوینده نیکو خردمند

چاپ