دستگاه ماهور استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه ماهور
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه ماهور شماره 2و1
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، عود محمد دلنوازی، تار هوشنگ ظریف، سه تار مهرباتو توفیق، کمانچه رحمت الله بدیعی، نی کمال سامع، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز حافظ، گوینده نیکو خردمند

چاپ