دستگاه همایون استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه همایون
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه همایون، دستگاه نوا
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، تار هوشنگ ظریف، سه تار مهربانو توفیق، نی کمال سامع، کمانچه رحمت الله بدیعی، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز سعدی، گوینده نیکو خردمند

چاپ