دستگاه چهارگاه استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه چهارگاه
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه چهارگاه، نغمه ی افشاری
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، رباب محمد دلنوازی، نی کمال سامع، تار هوشنگ ظریف، کمانچه رحمت الله بدیعی، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز هوشنگ ابتهاج، گوینده نیکو خردمند

چاپ