دستگاه شور استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: دستگاه شور
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، مرکب نوازی
به اهتمام: کامبیز روشن روان، سنتور اسماعیل تهرانی، تار هوشنگ ظریف، سه تار مهربانو توفیق، کمانچه رحمت الله بدیعی، آواز محمدرضا شجریان، شعر آواز سعدی، گوینده نیکو خردمند

چاپ