احمد عبادی و مهدی خالدی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: احمد عبادی و مهدی خالدی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
دستگاه شور
سه تار: احمد عبادی
ویلن: مهدی خالدی
سنتور: اصغر خالدی
ضرب: مهرداد خالدی
دستگاه ماهور
ویلن: مهدی خالدی
سنتور: اصغر خالدی
ضربد مهرداد خالدی
آواز اصفهان
سه تار: احمد عبادی
ویلن: مهدی خالدی
سنتور: اصغر خالدی
دستگاه ماهور
ویلن: مهدی خالدی
سنتور: اصغر خالدی
ضرب: مهرداد خالدی

چاپ