حکایت های صبحی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: حکایت های صبحی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نخستی حکایت صبحی، حکایت پوپک، حکایت عمو نوروز، حکایت شیر مرد

چاپ