فرامرز پایور استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: فرامرز پایور
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
چهارگاه: پیش در آمد، ضربی، در آمد دوم، زابل، حصار و چهارمضراب، چهار مضراب مخالف، مخالف، مغلوب، منصوری، حدی، پهلوی
شور: پیش در آمد، چهار مضراب، در آمد خارا، در آمد اول، در آمد دوم، جمله معترضه و تحریر ابو عطائی، در آمد اوج، چهار مضراب، شهناز، رضوی، ضربی حسینی حسینی و فرود

چاپ