فرامرز پایور و هوشنگ ظریف استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: فرامرز پایور و هوشنگ ظریف
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ماهور
قطعه ترانه: ساخته فرامرز پایور
درآمد: داد ، شکسته
تار: هوشنگ ظریف
قطعه خوارزمی: ساخته فرامرز پایور
دلکش، سروش
سنتور: فرامرز پایور رنگ
سه گاه: چهار مضراب
درآمد: ساخته فرامرز پایور
درآمد مویه
سنتور: فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف: ساخته فرامرز پایور
مخالف سه گاه، مثنوی مخالف، مغلوب
تا: هوشنگ ظریف

چاپ