مهدی خالدی و احمد عبادی استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: مهدی خالدی و احمد عبادی
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
دستگاه همایون
سه تار: احمد عبادی
ضرب: مهرداد خالدی
شوشتری
ویلن: مهدی خالدی
سه تار: احمد عبادی
سنتور: اصغر خالدی
آواز اصفهان
ویلن: مهدی خالدی
سه تار: احمد عبادی
سنتور: اصغرخالدی
ضرب: مهرداد خالدی
آواز بیات ترک
سه تار: احمد عبادی
ضرب: مهرداد خالدی

چاپ