نغمه ها استریو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (نوار کاست)

عنوان: نغمه ها
استریو: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
قطعه راز و نیاز(شور)
ساخته: فرامرز پایور
در آمد خارا
کمانچه: رحمت الله بدیعی
کرشمه
ساخته: فرامرز پایور
در آمد اوج
تار: هوشنگ ظریف
نغمه اول: ساخت فرامرز پایور
نغمه دوم: نی حسن ناهید
رضوی: ساخته فرامرز پایور
دوبیتی، قجر و رنگ: ساخته فرامرز پایور
ماهور
نی: حسن ناهید
در آند و کرشمه: ساخته فرامرز پایور
تار: هوشنگ ظریف
دلکش، خاوران، عراقو حزین: ساخته و سنتور فرامرز پایور
راک: ساخته درویش خان
تنظیگ فرامرز پایور
نصیر خانی
کمانچه: رحمت الله بدیعی
ساقی نامه، رنگ کرواغلی: ساخته فرامرز پایور

چاپ