بزم عاشقان استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 2

عنوان: بزم عاشقان
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هایده، گلپایگانی و وفائی

چاپ