بزم عاشقان استریو آرگامان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: بزم عاشقان
استریو: آرگامان
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: با شرکت هایده، گلپایگانی و هما میر افشار

چاپ