بزم عاشقان استریو شباهنگ (نوار کاست) شماره 2

عنوان: بزم عاشقان
استریو: شباهنگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: با هنرمندی هنرمندان اکبر گلپایگانی، هایده و وفائی

چاپ