بزم عاشقان استریو پاپا (نوار کاست) شماره 4

عنوان: بزم عاشقان
استریو: پاپا
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: با شرکت مهستی، گلپا، هایده و مازیار

چاپ