یاسین و مجید فرهنگ استریو دهکده (نوار کاست)

عنوان: یاسین و مجید فرهنگ
استریو: دهکده
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
یاسین: گلی جون، افسونگر، خونه خراب، دختر شمالی، کولی چادر نشین، جله دان
فرهنگ: یادش بخیر، طبل تو خالی، نسرین، غروب خوزستان، دو مسافر، زخم زبون

چاپ