هنگامه اخوان استریو فونیک (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: فونیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ماهور مرغ سحر
آواز: هنگامه اخوان
تار: محمدرضا لطفی
اجرا توسط گروه شیدا
ماهور مرغ سحر
آواز: شهرام ناظری
تار: محمد رضا لطفی و طلوعی
اجرا توسط گروه شیدا

چاپ