هنگامه اخوان استریو خاطره (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: خاطره
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
تصنیف: باز آمدم
دستگاه: افشاری
خواننده: هنگامه اخوان
آهنگساز و تکنواز: محمدرضا لطفی
شعر تصنیف: مولوی
شعر آواز: سعدی
آواز شور
خواننده: هنگامه اخوان
تکنواز: محمد رضا لطفی
تصنیف های: موسم گل، عاشقی محبت بسیار کشید

چاپ