هنگامه اخوان (نوار کاست) شماره 3

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ماهور مرغ سحر
آواز: هنگامه اخوان
موسم گل
دستگاه: شور
عاشقی محبت بسیار دارد
آواز: هنگامه اخوان
تار: محمد رضا لطفی و طلوعی

چاپ