هنگامه اخوان استریو نمونه (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: نمونه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
تصنیف: باز آمدم
دستگاه: افشاری
صدای: هنگامه اخوان
آهنگساز و تکنواز: محمدرضا لطفی
شعر ترانه: مولوی
غزل: سعدی
آواز: شور
صدای: هنگامه اخوان
تکنواز: محمد رضا لطفی
تصنیف های: موسم گل، عاشقی محبت بسیار کشید

چاپ