هنگامه اخوان استریو گلچین (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: گلچین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
ماهور مرغ سحر
آواز: هنگامه اخوان
دستگاه: شور
عاشقی محبت بسیار دارد
آواز: هنگامه اخوان
تار: محمد رضا لطفی و طلوعی
اجرا توسط گروه شیدا

چاپ