هنگامه اخوان (نوار کاست) شماره 1

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
تصنیف باز آمدم (افشاری)
خواننده: هنگامه اخوان
آهنگساز و تکنواز: لطفی
شعر تصنیف: مولوی
شعر آواز: سعدی
آواز شور
خواننده: هنگامه اخوان
تکنواز: لطفی
تصنیف های موسم گل، عاشق محنت بسیار کشید

چاپ