هنگامه اخوان استریو نغمه (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: نغمه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرغ سحر، فروردین، عاشقی، موسم گل
ماهور مرغ سحر
آواز: هنگامه اخوان
توسط گروه شیدا

چاپ