هنگامه اخوان استریو پرسپولیس (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان
استریو: پرسپولیس
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
تصنیف باز آمدم (افشاری)
خواننده: هنگانه اخوان
آهنگساز و تکنواز: محمد رضا لطفی
شعر و تصنیف: مولوی
شعر آواز: سعدی
آواز شور
خواننده: هنگامه اخوان
تکنواز: محمدرضا لطفی
تصنیف های : موسم گل، عاشق محنت بسیار کشید

چاپ