هنگامه اخوان و شهروز استریو کلبه (نوار کاست)

عنوان: هنگامه اخوان و شهروز
استریو: کلبه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
اخوان: مرغ سحر، فروردین، عاشقی، موسم گل
شهروز: بیعت، سنگر عشق، هدیه، نقاش، خوشگل من، بوسه تو

چاپ