هوشمند عقیلی استریو کاسپین (نوار کاست) آلبوم شماره 2

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: شباهنگ، او نیامد، خودستا، الهه ناز، آواز، شد خزان، قرص آفتاب، خمار آلوده
دلکش: بهانه تو، کلبه ما

چاپ