هوشمند عقیلی استریو کاسپین (نوار کاست) شماره 2

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: کاسپین
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه گو، شباهنگ، او نیامد، خودستا، الهه ناز، آواز، شد خزان، قرص آفتاب، خمار آلوده

چاپ