هوشمند عقیلی استریو تاپ پژواک (نوار کاست)

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: تاپ پژواک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گریه، دست تو دستای من بذار، قصه گو، شباهنگ، او نیامد، خودستا، الهه ناز، خسته، رقیب، یاد، دیوانه ترم کن، شد خزان

چاپ