هوشمند عقیلی استریو مریم (نوار کاست)

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: مریم
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
آواز ابوعطا همراه با ویلن مهندس همایون خرم
آواز بیات ترک همراه با ویلن همایون خرم

چاپ