هوشمند عقیلی استریو دیسکو موزیک (نوار کاست)

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: دیسکو موزیک
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خسته، یاد، خوب و بد، دیوانه تر کن، شن داغ، نوبت توست، فردا تو میائی، چراغ خونه، شد خزان، قرص آفتاب، خمار آلوده، آواز شوشتری

چاپ