هوشمند عقیلی استریو شهرزاد (نوار کاست)

عنوان: هوشمند عقیلی
استریو: شهرزاد
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خسته، یاد، خوب و بد، دیوانه ترم کن، شن داغ، نوبت توست، فردا تو میائی، چراغ خونه، شد خزان، قرص آفتاب خمار آلوده، دنیای خواب

چاپ